A Selyemréti Strandfürdő a Miskolc Csoport tagja

 Akadálymentesített verzió

Házirend

A jelen járványügyi helyzet miatt, házirendünk az alábbi pontokkal egészült ki:

- A fürdőt lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók nem látogathatják!

- A medencébe lépés előtt kötelező az alapos, szappanos előfürdő. A medence igénybevétele után utófürdő javasolt!

- A mosdók használatát követően az alapos kézmosás és kézfertőtlenítés mellett szappanos előzuhany ismételt alkalmazása szükséges!

- A medencében élelmiszert vagy italt fogyasztani tilos!

- A medencét csak megfelelő, fürdési célú ruházatban lehet használni!

- Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában tartózkodhat a medencében!

- A gyermek és pancsoló medencében felnőtt nem tartózkodhat!

- Nem üzemelhetnek a veszélyhelyzet ideje alatt a szaunák, a gőzkamrák, valamint a kapcsolódó létesítmények, dögönyözők és a játékelemek!

- A kültéri medencékben és a parton, a pihenő területeken is a nem egy háztartásban élő vendégek közötti legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező!

- A pénztáraknál, kiszolgáló egységeknél és az öltözőkben a szájmaszk viselése kötelező!

- Jegyvásárlás előtt a kézfertőtlenítés és lázmérés kötelező. Hőemelkedés, láz esetén a Strandfürdő szolgáltatásait nem tudják igénybe venni!

- A figyelmeztető táblákra kiírt rendelkezések betartása mindenkinek kötelező!

- A személyzet utasításait mindenkinek kötelező betartani!

- Papucs használata a strand területén minden esetben kötelező!

Házirend a Selyemréti Strandfürdő használatához

 • Kiadja Koreny György ügyvezető, Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A Selyemréti Strandfürdő üzemeltetője: Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, Pazár István sétány 1. , tel.:06-46/503-182).
 • A Selyemréti Strandfürdő tulajdonosa: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.).
 • A Selyemréti Strandfürdő felügyeleti szervei:
  • Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője (3530 Miskolc, Városház tér. 8.)
  • B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.)
  • a lakóhelye, illetve a vállalkozása székhelye szerint illetékes Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztálya

A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeket itt találhatják:
http://jarasinfo.gov.hu/
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

A Selyemréti Strandfürdő részlegei:

 • pénztár
 • üzemviteli épület: fogadócsarnok, öltözők, vizesblokkok, szauna, gyermeköltöző, mozgáskorlátozott öltöző, masszázs, orvosi szoba, biztonsági szolgálat őrhely, ajándékbolt

Strand:

 • 50 m-es úszómedence
 • Dögönyöző medence
 • Ülőmedence
 • Csúszdamedence
 • Tanmedence
 • Gyerekmedence
 • Játszótér
 • Sportpályák

Vendéglátás:

 • külső büfék

továbbiakban: Fürdő

Általános rendelkezések

1. A Vendég a jegy megvásárlásával a Házirendben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Házirend szabályainak megsértése esetén a Fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott vagy egyéb jogviszonyban álló személy őt a Fürdő területéről kényszer alkalmazásával kitegye, ezáltal személyi szabadságában korlátozza. Ez esetet a Vendég elismeri jogos birtokvédelemnek.

Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy garázdaság illetve rendzavarás esetén azonnal hívja a rendőrséget a szükséges intézkedés megtétele érdekében.

A Büntető Törvénykönyv szerint garázdaság vétségét az követi el, aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. A szabálysértésekről szóló törvény alapján garázdaság szabálysértését követi el, aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

Rendzavarásért felel aki verekszik, mást verekedésre felhív, a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít.

2. A Házirend a Selyemréti Strandfürdő egész területére vonatkozik.
3. A Fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott vagy egyéb jogviszonyban álló személy – fürdőszolgáltatás vezető, étteremvezető, úszómester, ügyfélkapcsolati munkatárs, fürdőgépész, karbantartó, takarító-ruhatáros, szakács, konyhai kisegítő, vagyonőr, rendőr – hivatalos személynek tekintendő, és a Btk. 310. § hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
4. A Fürdőben személyzet a Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személy.
5. A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni.
6. A strandterületek megfigyelésére a Miskolci Fürdők Kft. zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) üzemeltet a következő feltételekkel: 
a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét szolgálja,
b) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.

Kamerarendszer nincs elhelyezve olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés - a helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).

A kamerarendszer megfelel a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételek a rögzítést követő 5-8 napig kerülnek tárolásra abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez - a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított öt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított hatvan napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A felvételen szereplő természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását.

A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

A belépő megvásárlásával a vendég a kamerarendszerre vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi!

7. A szolgáltatások igénybevétele csak érvényes belépő vagy bérlet ellenében történhet.
8. A bérlet és/vagy jegy továbbértékesítése nem engedélyezett.
9. A bérlet és/ vagy jegy másolása, sokszorosítása nem engedélyezett.
10. A fürdő szolgáltatásait, berendezéseit (különösen: csúszdák, szauna) mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
11. A fürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a fürdőt nem látogathatják:
• lázas, továbbá fertőző betegségekben szenvedők (pl. gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők);
• görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros bőrelváltozással járó betegségben szenvedők;
• ittas személyek;
• kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
Amennyiben a fent felsoroltak közül bármely állapot fennáll, abban az esetben a fürdő személyzete a szolgáltatások bármelyikét megtagadhatja a vendégtől.
12. A vendégek kötelesek a személyzet által adott és a figyelmeztető táblákon is feltüntetett utasításokat maradéktalanul betartani.
13. Rendkívüli medencezárás esetén (például: vis maior, meteorológiai jelenség, higiéniás ok) az úszómester felszólítását követően a vendég köteles a medencét elhagyni. Ilyen esetben a vendég részére jegyár visszatérítés nem történik, továbbá a vendégek a rendkívüli medencezárás miatt kártérítésre nem tarthatnak igényt.
14. A Fürdő helyi sajátosságaiból eredő, és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. A szabályzat üzemidő alatt a fürdő vezetőjénél betekintésre a vendégek rendelkezésére áll.
15. A Fürdő üzemeltetése során tevékenységét A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, és A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet alapján köteles ellátni.
16. A Fürdő üzemeltetése során köteles biztosítani:
• a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét;
• a medencék, öltözők és egyéb a Fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását és fertőtlenítését;
• a medencék biztonsági felügyeletét;
• a mentő felszerelések készenlétben tartását;
• azt, hogy a szűrőforgatóval üzemelő medencéknél a szűrés után a medencékbe visszatérő víz az ivóvízre megállapított minőségi követelményének megfeleljen;
• a medencék napi ürítését, amelyet csak a Vendégek medencéből történő távozása után lehet megkezdeni;
• az egyes medencékben vállalt vízhőmérséklet biztosítását;
• az előírásoknak megfelelően előkészített és teljesen feltöltött medencét.
17. A fürdőszolgáltatás ára (úszómedencék, szauna, kiszolgálás) a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója a vendégtől semmiféle más juttatásra nem tarthat igényt, vagy nem követelhet.
18. A térítéses szolgáltatások díjszabása a pénztáraknál és a hivatalos weboldalon elérhető ártáblákon olvasható.
19. A szolgáltatások (úszómedencék, szauna, kiszolgálás) a vendégek számára érkezésük sorrendjében állnak rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, világtalanok és a mozgáskorlátozottak.
20. Önellátásra nem képes, segítségre szoruló mozgáskorlátozott vendégek segítői belépőjegy megváltása mellett vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait.
21. A fürdő területén 14 éven aluli kiskorú csak felnőtt kísérővel és felügyeletével, annak felelőssége mellett tartózkodhat.
22. Úszni nem tudó gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe az úszómedencét.
23. Kiskorúak a medencéket csak felnőtt felügyelettel használhatják.
24. Az úszómedencét csak úszni tudó személy/Vendég használhatja.
25. A fürdőmedencék fürdőruhában vehetők igénybe. A strandfürdő területén a topless viselet vagy a naturista napozás, fürdőzés nem megengedett. Nőknél fürdőruha, férfiaknál térd fölé érő fürdőnadrág viselése kötelező. Vitás kérdésekben a fürdő személyzetének jogában áll a fürdőszolgáltatást megtagadni a vendégtől. Fürdőruha gyermek számára is kötelező. 2 éves kor alatt úszópelenka használata kötelező.
26. A medencék környéke nedves lehet, így nagyobb a csúszásveszély. A balesetek megelőzése érdekében fürdőpapucs használatát javasoljuk.
27. A fürdőben található berendezések, felszerelések és a tisztaság megóvása az üzemeltető és a vendég közös érdeke. Azt a vendéget, aki a fürdő bármely eszközében, berendezésében, épületében, növényzetében kárt okoz, vagy azokat eltulajdonítja, az üzemeltető a kár megtérítésére kötelezi.
28. A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján a fürdő területén dohányozni csak a táblával kijelölt helyeken szabad. Kérjük, hogy a cigarettacsikkeket az erre kijelölt csikktartókban helyezzék el.
29. Vendég a nyitva tartási időn kívül a Fürdő területén nem tartózkodhat.
30. A medencékbe azok oldalfaláról beugrani nem szabad. Saját és mások testi épségét veszélyeztetni, nyugalmát zavarni nem megengedett.
31. A fürdő területén gyermek vízi játékok (szivacslabda, tüdővel felfújható labda) csak a gyermek –és tanmedencében használhatók úgy, hogy azzal más vendég nyugalmát, biztonságát zavarni, veszélyeztetni nem szabad.
32. Az úszó és tanmedencéket a Fürdő sportszervezők, iskolák részére üzemidőben is bérbe adhatja három mélyvízi pálya egyidejű szabadon hagyása mellett.
33. A gyermekmedencét 14 éves kor felett használni nem szabad. A gyerekmedencékben egészségügyi okokból a felnőttek csak állhatnak, valamint a
34. Az úszómedencét csak úszósapkában lehet igénybe venni.
35. Kerékpárok elhelyezése kizárólag a kerékpár tárolóban engedélyezett.
36. A hajnali, reggeli úszás igénybevételére csak bérlet vagy úszójegy megvásárlásával van lehetőség. 4.30-tól 9.00 óráig, csak az 50 m-es úszómedencében. 9.00 óra után valamennyi működő medence használható.
37. Azon vendégek, akik úszójegyet váltanak, és az ártáblán szereplő, a fürdő területén történő tartózkodási időt túllépik, a be- illetve kiléptető kapu jelzése után a biztonsági szolgálat munkatársának felügyelete mellett a pénztárnál pótdíjat kötelesek fizetni. Az időtúllépés utáni minden megkezdett óra tekintetében a kifüggesztett ártábla szerinti pótdíj fizetendő.
38. A fürdő területén labdajátékokat játszani csak az arra kijelölt sportpályákon lehet.
39. A fürdőben található csúszdákat különös elővigyázatossággal és csak az azokon elhelyezett piktogramok (rajzok) utasításai szerint szabad használni. A jelölések értelmezési nehézségének felmerülése esetén a csúszdafelelőstől kell tájékoztatást kérni. A csúszdafelelősök szolgálati időben közvetlenül a csúszdán, az indító állásnál foglalnak helyet.
40. A Családi csúszdát 4 évesnél idősebbek, a Kamikaze és az Anakonda csúszdát 120 cm-nél magasabb és úszástudással rendelkező vendégeink használhatják.
41. A csúszda használata közben tilos ékszert, napszemüveget, valamint egyéb személyi sérülést és/vagy a csúszda felületén sérülést okozó tárgyat viselni.
42. Bármilyen protézissel rendelkezők, nyak- és gerincsérültek a csúszdát nem használhatják.
43. A játszótér használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért.
44. A játszóteret mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
45. A játszótéri eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott károkért.
46. A játszóteret, a játszótéri eszközöket rendeltetésszerűen kell használni úgy, hogy a használat másokat, mások testi épségét ne veszélyeztesse.
47. A szemetet a játszótéren elhelyezett szemétgyűjtőbe kell elhelyezni s játszótér rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében.
48. A játszótérre üvegnek vagy sérülést, balesetet okozó tárgynak a bevitelét kerüljék gyermekeik testi épségének megóvása érdekében.
49. A játszótéren és annak 50 méteres körzetében dohányozni, szeszes italt, bódító szereket fogyasztani tilos.
50. A gyermekek csak az életkoruknak megfelelő játékokat használhatják.
• háromtornyos játszóvár: 7-12 év
• kétüléses lengőhinta (bölcsőülés: 3 év alatt is használható, lap ülés: 3 éves kortól használható)
• homokozó: 1 éves kórtól használható
• rugós ló: 3-12 éves korig használható
• rugós csibe: 1-8 éves korig használható
51. 3 év alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhatnak a játszótéren.

A Fürdő területén nem megengedett:

1. A Fürdő területére mások testi épségére veszélyes tárgyat, mérgező, egészségre ártalmas, balesetveszélyes anyagot bevinni.
2. A fürdő medencéiben és azok 5 méteres körzetében étkezni, italt fogyasztani, törékeny, vagy bármely más balesetet és sérülést előidéző tárgyat bevinni és a medencék vizét egyéb módon szennyezni.
3. Utcai cipőben, utcai ruházatban, medencében, ill. annak 5 méteres körzetében, valamint a wellness épület teljes területén tartózkodni.
4. A medencéket zuhany, lábmosó használata nélkül igénybe venni.
5. A papucsot medencébe vinni, a medence szélén található rácsszerkezetre tenni illetve azon tartózkodni.
6. A medence lépcsőjén folyamatosan tartózkodni, akadályozni mások közlekedését.
7. A fürdő területére állatot bevinni, kivételt képez a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet értelmében a segítő kutya, amely azonban a medencékben és annak 5 méteres körzetében, ill. zárt térben nem tartózkodhat. A 19/2001.(V.7.) sz. az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak betartása kötelező.
8. A közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni. A Fürdő területén tilos az obszcén, trágár, gyalázkodó megjegyzések kinyilvánítása, a fizikális bántalmazás, a faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés, a szexuális indíttatású testi érintkezés továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére, és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
9. A fürdő egész területén tilos hajat festeni és hajat vágni, borotválkozni, manikűrözni és pedikűrözni, fogat mosni és bármilyen kozmetikai kezelést végezni.
10. Vendégek elől elzárt területen tartózkodni.
11. Tilos a Fürdő területén tüzet rakni, sátrat építeni, kivéve a napozósátor 2 m2 alapterületig.
12. Tilos a Fürdő területén zajkeltő tevékenységet folytatni.
13. Tilos a Fürdő medencéiben működő víz alatti fúvókákat eldugaszolni.
14. Tilos az úszómedencébe labdát, gumimatracot, vagy bármely egyéb játékot, felszerelést, oda nem illő tárgyat bevinni.
15. Tilos a medencék közepén és szélén található szigeteken tartózkodni.
16. Tilos a csúszdamedencében az érkezési sávban és a medence szélén tartózkodni
17. Tilos a dögönyöző alatt állni.
18. Csak a felszerelt, beépített hajszárítók használata engedélyezett, saját hajszárító használata nem engedélyezett.

Üzemidő, jegykiadás, belépés

1. Pénztárnyitás a fürdő nyitásával egy időben, a pénztárzárás a zárórát megelőzően 60 perccel történik.
1.1. Nyitva tartás nyári/szezonális időszakban, május 1. - augusztus 31. között:

Strand:     09.00-20.00 óra
Medencezárás:    19.30 óra
Úszójegy érvényes   06:00-09.00 óra
Úszójegy kiadása   06.00-08.00 óra
Szauna:      09.00-19.30 óra
Ajándékbolt:    09.00-19.00 óra

1.2. Nyitva tartás szezonon kívüli időszakban, január 1- április 30. valamint szeptember 1. – december 31. között:
Strand:      09.00-20.00 óra
Medencezárás:     19:30 óra
Úszójegy érvényes:    06.00-09.00 óra
Úszójegy kiadása:    06.00-08.00 óra
Szauna:      09.00-19.30 óra

9.00 óra előtt az 50 méteres úszómedence, 9.00 után valamennyi üzemelő medence használható. 9.00-ig a hátsó területre menni nem engedélyezett, erre az 50 méteres úszómedencétől a hátsó területre vezető járdák melletti tájékoztató tábla is felhívja a figyelmet.

2. A Fürdő folyamatos üzemmódban üzemel. Kiemelt állami ünnepek nyitvatartási rendjét, valamint a szokásostól bármely ok miatt eltérő nyitvatartást interneten – a Fürdő hivatalos honlapján, illetve a Fürdő hivatalos Facebook oldalán –, illetve a Fürdő saját területén a pénztáraknál teszi közzé.
3. A nyitvatartást a Fürdő vezetősége indokolt esetben – például rendkívüli medencezárás – megváltoztathatja, melyet a pénztárak előtt kifüggesztett hirdetmény formájában és hangosbemondón azonnal közöl.
4. A megvásárolt jegy csak a váltás napján, a szezonnak megfelelő alapidőben, napi egyszeri belépésre és arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre kiadták.
5. A beléptető karóra és/ vagy karszalag másra át nem ruházható. A beléptető karóra és/vagy karszalag jól látható helyen történő viselése mindenki számára kötelező.
6. A vendég köteles a Fürdő területére történő belépéskor az aktiváltan átadott beléptető karórát/karszalagot viselni majd távozáskor leadni. A be-és kilépés a forgóvillás kapun keresztül történik. A vendég a karóra/karszalag elvesztése, megrongálódása esetén az okozott kárt az érvényes árszabályzatban meghatározott módon, forintban köteles megtéríteni.
7. Kedvezményre jogosító feltételek:
• gyermek, valamint a nappali tagozatos tanuló saját diákigazolványának felmutatásával;
• nyugdíjas a nyugdíjas igazolványa felmutatásával;
• csoportkedvezmény: 15 fő felett;
• család: minimum 3 fő esetén, ebből min. 1 fő gyermek;
• MiskolcPass Classic kártya, Miskolc Pass Turisztikai Kártya, Sinosz kártya
• írásos megállapodás alapján kiadott kuponok, pl. Hungary Card, stb.
Gyermek: 0-4 éves korig
Gyerek: 4-18 éves korig
Diák: Nappali és esti tagozatos,25 éves korig, saját diákigazolvánnyal rendelkező
8. A kedvezmények jogosítására szolgáló igazolványokat kérés nélkül a pénztári jegyváltáskor be kell mutatni.
9. Az üzemidőn túli a fürdőt érintő rendezvényekre a működés módjára külön szerződésben rögzített intézkedések az irányadóak.
10. A szezon elejéhez és végéhez köthető medencenyitásokról és medencezárásokról az üzemeltető dönt.
11. Pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
12. Az esetleges árváltoztatást az ártáblán vagy hirdetményen közöljük.
13. A bérlet megvásárlásával a vendég tudomásul veszi, hogy az 500 órás úszó és fürdőbérlethez maximum 5 darab/nap karszalag adható ki. A pénztáros előtt az igénybevevőknek meg kell jelenniük.


A vendégek észrevétele, az észrevétel kezelése

A Vásárlók Könyve a pénztárakban, szezonális időszakban az ajándékboltban áll a vendégek rendelkezésére, illetve az üzemelő vendéglátó egységekben.
A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást nyújtó személyzet magatartására vonatkozó észrevételeit rögzíteni a Vásárlók Könyvében. Az észrevételt a Fürdőszolgáltatás vezető érdemben köteles vizsgálni, és annak eredményéről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül írásban tájékoztatni.
A vendég panaszával szóban vagy írásban közvetlenül fordulhat:
A Selyemréti Strandfürdő fürdőszolgáltatás vezetőjéhez 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 58., tel.: 06-46/411-389,
A Miskolci Fürdők  Kft. ügyvezetőjéhez, Koreny György Miskolc-Tapolca, Pazár sétány 1., E-mail: koreny.gyorgy@miskolcifurdok.hu Tel.: +36-46/503-182
továbbá az alábbi hatóságokhoz:
Miskolc MJV Önkormányzat jegyzőjéhez, 3530 Miskolc, Városház tér 8., tel.: 06-46/512 709, email: jegyzo@miskolcph.hu;
Az illetékes Kormányhivatal Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztályához (BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal: Cím: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 23., Telefonszám: +36 46 795 600, e-mail: jaras.miskolc@borsod.gov.hu);
A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeket itt találhatják:
http://jarasinfo.gov.hu/
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályához (3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.);
Az illetékes Megyei Békéltető Testülethez (A B-A-Z Megyei: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. sz. Telefonszáma: (46) 501-091,501-870, Fax száma: (46) 501-099, E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; (A Miskolci Fürdők Kft. fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veti alá magát a békéltető testület döntésének, azt nem fogadja el kötelezőnek.) A békéltető testületek elérhetőségeit itt találhatják: http://www.lapker.hu/files/tiny_mce/File/B%E9k%E9ltet%F5%20test%FCletek%...
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Egészségügyi ellátás, elsősegélynyújtás

1. A Fürdő üzemideje alatt a Fürdő területén elsősegélynyújtásban képzett alkalmazott is szolgálatban van. Az elsősegélynyújtó hely külön felirattal és jellel jelölt.
2. A vízből mentettekhez az elsősegélynyújtó, ill. az orvos kihívásáért az úszómester a felelős– akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát.
3. A sérülésről a Fürdő jegyzőkönyvet készít, melyet a Baleseti Naplóba történő bejegyzést követően a sérültnek – amennyiben erre alkalmas állapotban van – és a sérültet ellátónak is alá kell írnia.


Talált tárgy, értékőrzés, öltöző

1. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
2. Az értékmegőrzőt és/vagy az öltözőszekrényt a vendég saját felelősségére veheti igénybe.
3. A talált tárgyakat a Fürdő üzemeltetője 30 napig őrzi.
4. Az öltöző használata kötelező, az öltözőszekrényt, kabint, értékmegőrzőt a vendég nyitja és távozáskor zárja. A vállfás öltözőben a Miskolci Fürdők Kft. alkalmazásában lévő munkatárs segíti a ruhák kezelését, azokat csak biléta ellenében adja ki, valamint vehető át. Ennek hiányában a vendégnek meg kell várnia az utolsó vendég távozását is, majd a személyes tárgyat pontos leírás alapján összetéveszthetetlenül beazonosítani szükséges.
5. A vendég köteles meggyőződni az öltöző zárjának megfelelő működéséről.
6. Az öltözőhely rendeltetésszerű használata az öltözőhely biztonságos kezelését szolgálja.
7. A vállfás ruhatárban kiadott bilétát mindenki köteles magával vinni.
8. Amennyiben a vendég elveszti a karórát, amely az öltözőszekrények nyitásához is használandó, abban az esetben a személyzet (műszakvezető, fürdővezető, biztonsági szolgálat) értesítését követően a vendégnek számot kell adni a szekrényben található tárgyakról, értékekről. Azonosítást követően biztosított a csomagok átvétele. Az esetről a biztonsági szolgálat jegyzőkönyvet készít. 
9. A karóra/karszalag/biléta elvesztése esetén a kifüggesztett ártábla szerinti pótdíj fizetendő.
10. A vendéget ért káresetről káreseti jegyzőkönyvet kell felvenni, amely alapja lehet a kár megtérítésének. A káreset mértékéről és megtérítéséről a jegyzőkönyv alapján az üzemeltető dönt. A fürdő kártérítési felelősségére a Ptk. 471. §-ba foglaltak az irányadók


Szauna

1. A szauna hőfokát és beállításait csak a személyzet változtathatja meg, a vendég azon nem módosíthat.
2. A szauna szabályos használatát a kezelőszemélyzet a vendég kérésére köteles ismertetni.
3. A vendég saját illóolajat nem használhat a szaunában.
4. A szaunázás 4 éves kor alatt még szülői felügyelet mellett sem megengedett.
5. A szauna területén strandfelszerelés és egyéb oda nem illő tárgy használata nem megengedett.
6. A pihenőágyakat pihenésre használják, a szauna térből kilépve személyes tárgyait helyezze el a fogason vagy vigye magával.
7. A szauna teljes területére ételt bevinni nem lehet.
8. A szauna teljes területén alkoholos ital nem fogyasztható.
9. A szaunában a fürdőlepedő, törölköző használata kötelező.
10. A szaunában tartózkodó vendég viselkedésével, mozgásával és magatartásával másik vendég nyugalmát és pihenését nem zavarhatja.
11. A szauna igénybevétele a zárórát megelőző 30 percben már nem lehetséges.
12. A szaunákban rosszullét esetén a vészjelző csengő használata biztosított.
13. TILOS szaunázni:
• lázas betegségben, akut ízületi gyulladásban szenvedőknek;
• visszérproblémákkal küzdőknek, hormonbetegségekben szenvedőknek;
• szív- és keringési rendellenességben, vesebetegségben szenvedőknek;
• 4 éves kor alatt;
• alkoholos állapotban, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt.


Hangosbemondó

1. A hangosbemondón keresztül a Fürdő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás, fontos üzenetközvetítés, kellemes, hangulatos zenei szolgáltatása és a Fürdő szerződött partnerei reklámanyagának közlése lehetséges.
2. A hangosbemondó olyan hangerővel működik, ami a vendégek nyugalmát, pihenését nem zavarja.

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység

1. A Fürdőben kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység folyik.
1.1.  kereskedelmi egység: ajándékbolt

 

Letöltés: Házirend a Selyemréti Strandfürdő használatához