A Selyemréti Strandfürdő a Miskolc Csoport tagja

 Akadálymentesített verzió

Házirend

- A fürdőt lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók nem látogathatják!

- A medencébe lépés előtt kötelező az alapos, szappanos előfürdő. A medence igénybevétele után utófürdő javasolt!

- A mosdók használatát követően az alapos kézmosás és kézfertőtlenítés mellett szappanos előzuhany ismételt alkalmazása szükséges!

- A medencében élelmiszert vagy italt fogyasztani tilos!

- A medencét csak megfelelő, fürdési célú ruházatban lehet használni!

- Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában tartózkodhat a medencében!

- A gyermek és pancsoló medencében felnőtt nem tartózkodhat!

- Nem üzemelhetnek a veszélyhelyzet ideje alatt a szaunák, a gőzkamrák, valamint a kapcsolódó létesítmények, dögönyözők és a játékelemek!

- A kültéri medencékben és a parton, a pihenő területeken is a nem egy háztartásban élő vendégek közötti legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező!

- A pénztáraknál, kiszolgáló egységeknél és az öltözőkben a szájmaszk viselése kötelező!

- Jegyvásárlás előtt a kézfertőtlenítés és lázmérés kötelező. Hőemelkedés, láz esetén a Strandfürdő szolgáltatásait nem tudják igénybe venni!

- A figyelmeztető táblákra kiírt rendelkezések betartása mindenkinek kötelező!

- A személyzet utasításait mindenkinek kötelező betartani!

- Papucs használata a strand területén minden esetben kötelező!

Házirend a Selyemréti Strandfürdő használatához

 • Kiadja Németh Judit ügyvezető, Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság
 • A Selyemréti Strandfürdő üzemeltetője: Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság (3519 Miskolc, Pazár István sétány 1. , tel.:06-46/503-182).
 • A Selyemréti Strandfürdő tulajdonosa: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.).
 • A Selyemréti Strandfürdő felügyeleti szervei:
  • Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője (3530 Miskolc, Városház tér. 8.)
  • B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.)
  • a lakóhelye, illetve a vállalkozása székhelye szerint illetékes Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztálya https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap

A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeket itt találhatják:

http://jarasinfo.gov.hu/

Panasz esetén lehetőség van a lakóhelye szerinti Megyei Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségeit itt találhatják:

A Selyemréti Strandfürdő részlegei:

 • pénztár
 • üzemviteli épület: fogadócsarnok, öltözők, vizesblokkok, szauna, gyermeköltöző, mozgáskorlátozott öltöző, masszázs, orvosi szoba, biztonsági szolgálat őrhely, ajándékbolt

Strand:

 • 50 m-es úszómedence
 • Dögönyöző medence
 • Ülőmedence
 • Csúszdamedence
 • Tanmedence
 • Gyerekmedence
 • Játszótér
 • Sportpályák

Vendéglátás:

 • külső büfék

továbbiakban: Fürdő

Általános rendelkezések

1. A Vendég a jegy megvásárlásával a Házirendben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Házirend szabályainak megsértése esetén a Fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott vagy egyéb jogviszonyban álló személy őt a Fürdő területéről kényszer alkalmazásával kitegye, ezáltal személyi szabadságában korlátozza. Ez esetet a Vendég elismeri jogos birtokvédelemnek.

A 194/2021 (IV.26.) kormányrendelet értelmében a fürdőt csak a koronavírus ellen védett személyek és a felügyelet alatt lévő kiskorúak látogathatják.
Csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató vendég fogadható!

Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy garázdaság illetve rendzavarás esetén azonnal hívja a rendőrséget a szükséges intézkedés megtétele érdekében.

A Büntető Törvénykönyv szerint garázdaság vétségét az követi el, aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. A szabálysértésekről szóló törvény alapján garázdaság szabálysértését követi el, aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

Rendzavarásért felel aki verekszik, mást verekedésre felhív, a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít.

2. A Házirend a Selyemréti Strandfürdő egész területére vonatkozik.
3. A Fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó alkalmazott vagy egyéb jogviszonyban álló személy – fürdőszolgáltatás vezető, étteremvezető, úszómester, ügyfélkapcsolati munkatárs, fürdőgépész, karbantartó, takarító-ruhatáros, szakács, konyhai kisegítő, vagyonőr, rendőr – hivatalos személynek tekintendő, és a Btk. 310. § hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
4. A Fürdőben személyzet a Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személy.
5. A fürdő vezetőjének és a fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, a személy- és tulajdonvédelmi, a hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Fontos feladatuk, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az esetleges előálló veszélyforrásokat az üzem dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni.
6. A strandterületek megfigyelésére a Miskolci Fürdők Kft. zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) üzemeltet a következő feltételekkel: 
a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a vagyon védelmét szolgálja,
b) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.

Kamerarendszer nincs elhelyezve olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés - a helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).

A kamerarendszer megfelel a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételek a rögzítést követő 5-8 napig kerülnek tárolásra abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez - a következő bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított öt napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított hatvan napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A felvételen szereplő természetes személy érintett számára biztosítani kell valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását.

A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

A belépő megvásárlásával a vendég a kamerarendszerre vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi!

7. A szolgáltatások igénybevétele csak érvényes belépő vagy bérlet ellenében történhet.
8. A bérlet és/vagy jegy továbbértékesítése nem engedélyezett.
9. A bérlet és/ vagy jegy másolása, sokszorosítása nem engedélyezett.
10. A fürdő szolgáltatásait, berendezéseit (különösen: csúszdák, szauna) mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
11. A fürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a fürdőt nem látogathatják:
• lázas, továbbá fertőző betegségekben szenvedők (pl. gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők);
• görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros bőrelváltozással járó betegségben szenvedők;
• ittas személyek;
• kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
Amennyiben a fent felsoroltak közül bármely állapot fennáll, abban az esetben a fürdő személyzete a szolgáltatások bármelyikét megtagadhatja a vendégtől.
12. A vendégek kötelesek a személyzet által adott és a figyelmeztető táblákon is feltüntetett utasításokat maradéktalanul betartani.
13. Rendkívüli medencezárás esetén (például: vis maior, meteorológiai jelenség, higiéniás ok) az úszómester felszólítását követően a vendég köteles a medencét elhagyni. Ilyen esetben a vendég részére jegyár visszatérítés nem történik, továbbá a vendégek a rendkívüli medencezárás miatt kártérítésre nem tarthatnak igényt.
14. A Fürdő helyi sajátosságaiból eredő, és a szolgáltatásokra vonatkozó előírásokat az Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza. A szabályzat üzemidő alatt a fürdő vezetőjénél betekintésre a vendégek rendelkezésére áll.
15. A Fürdő üzemeltetése során tevékenységét A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, és A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet alapján köteles ellátni.
16. A Fürdő üzemeltetése során köteles biztosítani:
• a medencék vizének hatóságilag előírt minőségét;
• a medencék, öltözők és egyéb a Fürdőhöz tartozó területek takarítását, tisztántartását és fertőtlenítését;
• a medencék biztonsági felügyeletét;
• a mentő felszerelések készenlétben tartását;
• azt, hogy a szűrőforgatóval üzemelő medencéknél a szűrés után a medencékbe visszatérő víz az ivóvízre megállapított minőségi követelményének megfeleljen;
• a medencék napi ürítését, amelyet csak a Vendégek medencéből történő távozása után lehet megkezdeni;
• az egyes medencékben vállalt vízhőmérséklet biztosítását;
• az előírásoknak megfelelően előkészített és teljesen feltöltött medencét.
17. A fürdőszolgáltatás ára (úszómedencék, szauna, kiszolgálás) a kiszolgálás díját is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója a vendégtől semmiféle más juttatásra nem tarthat igényt, vagy nem követelhet.
18. A térítéses szolgáltatások díjszabása a pénztáraknál és a hivatalos weboldalon elérhető ártáblákon olvasható.
19. A szolgáltatások (úszómedencék, szauna, kiszolgálás) a vendégek számára érkezésük sorrendjében állnak rendelkezésükre. Kivételt képeznek a terhes anyák, világtalanok és a mozgáskorlátozottak.
20. Önellátásra nem képes, segítségre szoruló mozgáskorlátozott vendégek segítői belépőjegy megváltása mellett vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait.
21. A fürdő területén 14 éven aluli kiskorú csak felnőtt kísérővel és felügyeletével, annak felelőssége mellett tartózkodhat.
22. Úszni nem tudó gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe az úszómedencét.
23. Kiskorúak a medencéket csak felnőtt felügyelettel használhatják.
24. Az úszómedencét csak úszni tudó személy/Vendég használhatja.
25. A fürdőmedencék fürdőruhában vehetők igénybe. A strandfürdő területén a topless viselet vagy a naturista napozás, fürdőzés nem megengedett. Nőknél fürdőruha, férfiaknál térd fölé érő fürdőnadrág viselése kötelező. Vitás kérdésekben a fürdő személyzetének jogában áll a fürdőszolgáltatást megtagadni a vendégtől. Fürdőruha gyermek számára is kötelező. 2 éves kor alatt úszópelenka használata kötelező.
26. A medencék környéke nedves lehet, így nagyobb a csúszásveszély. A balesetek megelőzése érdekében fürdőpapucs használatát javasoljuk.
27. A fürdőben található berendezések, felszerelések és a tisztaság megóvása az üzemeltető és a vendég közös érdeke. Azt a vendéget, aki a fürdő bármely eszközében, berendezésében, épületében, növényzetében kárt okoz, vagy azokat eltulajdonítja, az üzemeltető a kár megtérítésére kötelezi.
28. A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján a fürdő területén dohányozni csak a táblával kijelölt helyeken szabad. Kérjük, hogy a cigarettacsikkeket az erre kijelölt csikktartókban helyezzék el.
29. Vendég a nyitva tartási időn kívül a Fürdő területén nem tartózkodhat.
30. A medencékbe azok oldalfaláról beugrani nem szabad. Saját és mások testi épségét veszélyeztetni, nyugalmát zavarni nem megengedett.
31. A fürdő területén gyermek vízi játékok (szivacslabda, tüdővel felfújható labda) csak a gyermek –és tanmedencében használhatók úgy, hogy azzal más vendég nyugalmát, biztonságát zavarni, veszélyeztetni nem szabad.
32. Az úszó és tanmedencéket a Fürdő sportszervezők, iskolák részére üzemidőben is bérbe adhatja három mélyvízi pálya egyidejű szabadon hagyása mellett.
33. A gyermekmedencét 14 éves kor felett használni nem szabad. A gyerekmedencékben egészségügyi okokból a felnőttek csak állhatnak, valamint a medence szélén ülhetnek.
34. Az úszómedencét csak úszósapkában lehet igénybe venni.
35. Kerékpárok elhelyezése kizárólag a kerékpár tárolóban engedélyezett.
36. A hajnali, reggeli úszás igénybevételére csak bérlet vagy úszójegy megvásárlásával van lehetőség. 4.30-tól 9.00 óráig, csak az 50 m-es úszómedencében. 9.00 óra után valamennyi működő medence használható.
37. Azon vendégek, akik úszójegyet váltanak, és az ártáblán szereplő, a fürdő területén történő tartózkodási időt túllépik, a be- illetve kiléptető kapu jelzése után a biztonsági szolgálat munkatársának felügyelete mellett a pénztárnál pótdíjat kötelesek fizetni. Az időtúllépés utáni minden megkezdett óra tekintetében a kifüggesztett ártábla szerinti pótdíj fizetendő.
38. A fürdő területén labdajátékokat játszani csak az arra kijelölt sportpályákon lehet.
39. A fürdőben található csúszdákat különös elővigyázatossággal és csak az azokon elhelyezett piktogramok (rajzok) utasításai szerint szabad használni. A jelölések értelmezési nehézségének felmerülése esetén a csúszdafelelőstől kell tájékoztatást kérni. A csúszdafelelősök szolgálati időben közvetlenül a csúszdán, az indító állásnál foglalnak helyet.
40. A Családi csúszdát 4 évesnél idősebbek, a Kamikaze és az Anakonda csúszdát 120 cm-nél magasabb és úszástudással rendelkező vendégeink használhatják.
41. A csúszda használata közben tilos ékszert, napszemüveget, valamint egyéb személyi sérülést és/vagy a csúszda felületén sérülést okozó tárgyat viselni.
42. Bármilyen protézissel rendelkezők, nyak- és gerincsérültek a csúszdát nem használhatják.
43. A játszótér használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért.
44. A játszóteret mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
45. A játszótéri eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott károkért.
46. A játszóteret, a játszótéri eszközöket rendeltetésszerűen kell használni úgy, hogy a használat másokat, mások testi épségét ne veszélyeztesse.
47. A szemetet a játszótéren elhelyezett szemétgyűjtőbe kell elhelyezni s játszótér rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében.
48. A játszótérre üvegnek vagy sérülést, balesetet okozó tárgynak a bevitelét kerüljék gyermekeik testi épségének megóvása érdekében.
49. A játszótéren és annak 50 méteres körzetében dohányozni, szeszes italt, bódító szereket fogyasztani tilos.
50. A gyermekek csak az életkoruknak megfelelő játékokat használhatják.
• háromtornyos játszóvár: 7-12 év
• kétüléses lengőhinta (bölcsőülés: 3 év alatt is használható, lap ülés: 3 éves kortól használható)
• homokozó: 1 éves kórtól használható
• rugós ló: 3-12 éves korig használható
• rugós csibe: 1-8 éves korig használható
51. 3 év alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhatnak a játszótéren.

A Fürdő területén nem megengedett:

1. A Fürdő területére mások testi épségére veszélyes tárgyat, mérgező, egészségre ártalmas, balesetveszélyes anyagot bevinni.
2. A fürdő medencéiben és azok 5 méteres körzetében étkezni, italt fogyasztani, törékeny, vagy bármely más balesetet és sérülést előidéző tárgyat bevinni és a medencék vizét egyéb módon szennyezni.
3. Utcai cipőben, utcai ruházatban, medencében, ill. annak 5 méteres körzetében, valamint a wellness épület teljes területén tartózkodni.
4. A medencéket zuhany, lábmosó használata nélkül igénybe venni.
5. A papucsot medencébe vinni, a medence szélén található rácsszerkezetre tenni illetve azon tartózkodni.
6. A medence lépcsőjén folyamatosan tartózkodni, akadályozni mások közlekedését.
7. A fürdő területére állatot bevinni, kivételt képez a 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet értelmében a segítő kutya, amely azonban a medencékben és annak 5 méteres körzetében, ill. zárt térben nem tartózkodhat. A 19/2001.(V.7.) sz. az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak betartása kötelező.
8. A közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni. A Fürdő területén tilos az obszcén, trágár, gyalázkodó megjegyzések kinyilvánítása, a fizikális bántalmazás, a faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés, a szexuális indíttatású testi érintkezés továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére, és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
9. A fürdő egész területén tilos hajat festeni és hajat vágni, borotválkozni, manikűrözni és pedikűrözni, fogat mosni és bármilyen kozmetikai kezelést végezni.
10. Vendégek elől elzárt területen tartózkodni.
11. Tilos a Fürdő területén tüzet rakni, sátrat építeni, kivéve a napozósátor 2 m2 alapterületig.
12. Tilos a Fürdő területén zajkeltő tevékenységet folytatni.
13. Tilos a Fürdő medencéiben működő víz alatti fúvókákat eldugaszolni.
14. Tilos az úszómedencébe labdát, gumimatracot, vagy bármely egyéb játékot, felszerelést, oda nem illő tárgyat bevinni.
15. Tilos a medencék közepén és szélén található szigeteken tartózkodni.
16. Tilos a csúszdamedencében az érkezési sávban és a medence szélén tartózkodni
17. Tilos a dögönyöző alatt állni.
18. Csak a felszerelt, beépített hajszárítók használata engedélyezett, saját hajszárító használata nem engedélyezett.

Üzemidő, jegykiadás, belépés

 1. Pénztárnyitás a fürdő nyitásával egy időben, a pénztárzárás a zárórát megelőzően 60 perccel történik.
 • Nyitva tartás nyári/szezonális időszakban:

Strand: 10.00-20.00 óra

Medencezárás: 19.30 óra

Úszójegy érvényes: 6.00-10.00 óra

Úszójegy kiadása: 6.00-08.00 óra

Szauna: 10.00-19.30 óra

Napozóágy bérlés: 6.00-19.00 óra

Kabin bérlés: 6.00-19.00 óra

 • Nyitva tartás szezonon kívüli időszakban:

Strand: 10.00-20.00 óra

Medencezárás: 19:30 óra

Úszójegy érvényes: 6.00-10.00 óra

Úszójegy kiadása: 6.00-8.00 óra

Szauna: 10.00-19.30 óra

10.00 óra előtt az 50 méteres úszómedence, 10.00 után valamennyi üzemelő medence használható. 10.00-ig a hátsó területre menni nem engedélyezett!

 1. A Fürdő folyamatos üzemmódban üzemel. Kiemelt állami ünnepek nyitvatartási rendjét, valamint a szokásostól bármely ok miatt eltérő nyitva tartást interneten – a Fürdő hivatalos honlapján, illetve a Fürdő hivatalos Facebook oldalán –, illetve a Fürdő saját területén a pénztáraknál teszi közzé.
 2. A nyitva tartást a Fürdő vezetősége indokolt esetben – például rendkívüli medencezárás – megváltoztathatja, melyet a pénztárak előtt kifüggesztett hirdetmény formájában és hangosbemondón azonnal közöl.
 3. A megvásárolt jegy csak a váltás napján, a szezonnak megfelelő alapidőben, napi egyszeri belépésre és arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre kiadták.
 4. A megvásárolható kísérő jegy egy főre vonatkozik.
 5. A beléptető karpánt és/ vagy karszalag másra át nem ruházható. A beléptető karpánt és/vagy karszalag jól látható helyen történő viselése mindenki számára kötelező.
 6. A vendég köteles a Fürdő területére történő belépéskor az aktiváltan átadott beléptető karpántot/karórát viselni majd távozáskor leadni. A be-és kilépés a forgóvillás kapun keresztül történik. A vendég a karpánt/karóra elvesztése, megrongálódása esetén az okozott kárt az érvényes árszabályzatban meghatározott módon, forintban köteles megtéríteni.
 7. Kedvezményre jogosító feltételek:
 • gyermek, valamint a nappali tagozatos tanuló saját diákigazolványának felmutatásával;
 • nyugdíjas a nyugdíjas igazolványa felmutatásával;
 • csoportkedvezmény: 15 fő felett;
 • család: minimum 3 fő esetén, ebből min. 1 fő gyermek;
 • MiskolcPass Classic kártya, Miskolc Pass Turisztikai Kártya, Sinosz kártya

Gyermek: 0-4 éves korig

Gyerek: 4-18 éves korig

Diák: Nappali és esti tagozatos, 25 éves korig, saját érvényes pecséttel (matricával) ellátott diákigazolvánnyal rendelkező

 1. A kedvezmények jogosítására szolgáló igazolványokat kérés nélkül a pénztári jegyváltáskor be kell mutatni.
 2. Az üzemidőn túli a fürdőt érintő rendezvényekre a működés módjára külön szerződésben rögzített intézkedések az irányadóak.
 3. A szezon elejéhez és végéhez köthető medencenyitásokról és medencezárásokról az üzemeltető dönt.
 4. Pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 5. Az esetleges árváltoztatást az ártáblán vagy hirdetményen közöljük.

A vendégek észrevétele, az észrevétel kezelése

 1. A Vásárlók Könyve a pénztárakban, illetve az üzemelő vendéglátó egységekben.
 2. A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást nyújtó személyzet magatartására vonatkozó észrevételeit rögzíteni a Vásárlók Könyvében. Az észrevételt a Fürdő vezetője érdemben köteles vizsgálni, és annak eredményéről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül írásban tájékoztatni.
 3. A vendég panaszával szóban vagy írásban közvetlenül fordulhat:
 • Selyemréti Strand fürdővezetőjéhez / műszakvezetőjéhez, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 58., tel.: 06-46/411-389,
 • A Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetőjéhez, Németh Judit Miskolc-Tapolca, Pazár sétány 1., tel: 06-46/ 503-182,
 • Miskolc MJV Önkormányzat jegyzőjéhez, 3530 Miskolc, Városház tér 8., tel.: 06-46/512-709, email: jegyzo@miskolcph.hu
 • Az illetékes Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Fogyasztóvédelmi Osztályához (BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal: Cím: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 23., Telefonszám: +36 46 795 600, e-mail: jaras.miskolc@borsod.gov.hu)

A fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeket itt találhatják

http://jarasinfo.gov.hu/

 • B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályához (3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.)
 • Az illetékes Megyei Békéltető Testülethez (A B-A-Z Megyei: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. sz. Telefonszáma: (46) 501-091,501-870, Fax száma: (46) 501-099, E-mail cím:  bekeltetes@bokik.hu; (A Miskolci Fürdők Kft. fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veti alá magát a békéltető testület döntésének, azt nem fogadja el kötelezőnek.) A békéltető testületek elérhetőségeit itt találhatják: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap

Egészségügyi ellátás, elsősegélynyújtás

 1. A Fürdő üzemideje alatt a Fürdő területén elsősegélynyújtásban képzett alkalmazott is szolgálatban van. Az elsősegélynyújtó hely külön felirattal és jellel jelölt.
 2. A vízből mentettekhez az elsősegélynyújtó, ill. az orvos kihívásáért az úszómester a felelős– akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát.
 3. A sérülésről a Fürdő jegyzőkönyvet készít, melyet a Baleseti Naplóba történő bejegyzést követően a sérültnek – amennyiben erre alkalmas állapotban van – és a sérültet ellátónak is alá kell írnia.

Talált tárgy, értékőrzés, öltöző

 1. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
 2. Az értékmegőrzőt és/vagy az öltözőszekrényt a vendég saját felelősségére veheti igénybe.
 3. A talált tárgyakat a Fürdő üzemeltetője 30 napig őrzi.
 4. A vendég köteles meggyőződni az öltöző zárjának megfelelő működéséről.
 5. Az öltözőhely rendeltetésszerű használata az öltözőhely biztonságos kezelését szolgálja.
 6. A karóra/biléta elvesztése esetén a kifüggesztett ártábla szerinti pótdíj fizetendő.
 7. A vendégek értékeiket a főépületben található öltözőben helyezhetik el.

Szauna

 1. A szauna hőfokát és beállításait csak a személyzet változtathatja meg, a vendég azon nem módosíthat.
 2. A szauna szabályos használatát a kezelőszemélyzet a vendég kérésére köteles ismertetni.
 3. A vendég saját illóolajat nem használhat a szaunában.
 4. A szaunázás 4 éves kor alatt még szülői felügyelet mellett sem megengedett.
 5. A szauna területén strandfelszerelés és egyéb oda nem illő tárgy használata nem megengedett.
 6. A pihenőágyakat pihenésre használják, a szauna térből kilépve személyes tárgyait helyezze el a fogason vagy vigye magával.
 7. A szauna teljes területére ételt bevinni nem lehet.
 8. A szauna teljes területén alkoholos ital nem fogyasztható.
 9. A szaunában tartózkodó vendég viselkedésével, mozgásával és magatartásával másik vendég nyugalmát és pihenését nem zavarhatja.
 10. A szauna igénybevétele a zárórát megelőző 30 percben már nem lehetséges.
 11. A szaunákban rosszullét esetén a vészjelző csengő használata biztosított.
 12. TILOS szaunázni:
 • lázas betegségben, akut ízületi gyulladásban szenvedőknek;
 • visszérproblémákkal küzdőknek, hormonbetegségekben szenvedőknek;
 • szív- és keringési rendellenességben, vesebetegségben szenvedőknek;
 • 4 éves kor alatt;
 • alkoholos állapotban, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt.

Hangosbemondó

 1. A hangosbemondón keresztül a Fürdő üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatás, fontos üzenetközvetítés, kellemes, hangulatos zenei szolgáltatása és a Fürdő szerződött partnerei reklámanyagának közlése lehetséges.
 2. A hangosbemondó olyan hangerővel működik, ami a vendégek nyugalmát, pihenését nem zavarja.

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység

 1. A Fürdőben kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenység folyik.
 • vendéglátó-ipari szolgáltató: strandbüfé, külső büfék

 

Letöltés: Házirend a Selyemréti Strandfürdő használatához